SHAH PILES HOSPITAL
Location: Shastri Nagar Jogeshwari West.